Fort Anioła

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług strony internatowej fortaniola.pl, zwanej dalej Stroną internetową.

 2. Administratorem danych osobowych jest:
  a) Elżbieta Kośmider prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dystans Elżbieta Kośmider ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 810790966, NIP: 8551015237, ul. Jachtowa dz. 158, 72-600 Świnoujście
  b) Piotr Kośmider prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Kośmider Dystans ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 321199616, NIP: 8551231797, ul. Jachtowa dz. 158, 72-600 Świnoujście
  działającymi w ramach spółki cywilnej o numerach identyfikacyjnych REGON: 811786205, NIP: 8551464455,
  Adres e-mail: fortaniola@gmail.com
  Numer telefonu: +48 601 767 171
  Zwani dalej „Administratorem”

§2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać korzystania z oferty Strony internetowej, a w szczególności możliwości kontaktu przez formularz kontaktowy.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda Klienta w przypadku danych przetwarzanych dla potrzeb realizacji zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego.
  b) uzasadniony interes Administratora danych w przypadku danych przetwarzanych po zakończeniu realizacji zgłoszenia przez Stronę internetową.

 3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

§3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu realizacji zgłoszenia przed elektroniczny formularz kontaktowy.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  a) w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i Strony internetowej, w szczególności w zakresie celu świadczenia usług na rzecz Klienta.

 3. Administrator przetwarza dane zwykłe do których zalicza:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer telefonu,
  c) adres email

§4. Kontakt z Administratorem

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: fortaniola@gmail.com
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.
 5. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 6. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.

§5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§6. Dane z mediów społecznościowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły profile społecznościowe Strony internetowej prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych i w tym zakresie przetwarza dane tych osób udostępnione przez te portale społecznościowe.
 2. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami Strony internetowej, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń (w tym promocji, konkursów itp.) na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. W przypadku współpracy Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.
 4. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

§7. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.

§8. Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

§9. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. W przypadku potrzeby przekazania danych poza obszar EOG Administrator zwróci się z osobną informacją w tym temacie, zawsze przed przekazaniem takich danych.

§10. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz przez czas potrzebny dla ochrony przed roszczeniami tj. przez okres przedawnienia roszczeń własnych i Klienta , a nadto:
  a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania, z zastrzeżeniem prawa Administratora do dalszego przetwarzania takich danych w przypadkach określonych w ust. 2.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§11. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Klientowi przysługuje prawo:
  a) uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane;
  b) uzyskania kopii danych osobowych.
 2. W takim przypadku Klient wskazuje jakie dane chciałby otrzymać.
 3. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.
 4. Klient ma prawa do:
  a) zażądania sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły),
  b) usunięcia danych (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał)
  c) ograniczenia przetwarzania (jeśli chce aby Administrator przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chce aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami Klienta);
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Żądania i wnioski dotyczące realizacji praw Klienta w zakresie przetwarzania danych, można złożyć w formie pisemnej Administratora podany w niniejszym dokumencie.
 7. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego uprawnienia Klienta chce skorzystać, jakich czynności przetwarzania dotyczy żądanie (czy w całości czy tylko określonych form itp.)
 8. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 9. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 10. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

§12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator informuje, że w przypadku zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności, zmiany te publikowane będą na stronach internetowych Strony internetowej.